Hallgatói dolgozatok (TAN_MK)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 12 (Összesen 12)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az oktatás és piac kapcsolata az építőiparban
  Piri, Mátyás; Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  A dolgozat a 2020-ban bevezetett duális képzés és az építőipari piac, valamint a szakmai oktatás kapcsolatát vizsgálja több, mint egy éves időtávlatban, hangsúlyt fektetve azokra a nehézségekre, amelyek ezen rendszer bevezetésével felszínre kerültek. Ezek szerint legfőbb problémák: a gyakorlati hely földrjajzi elhelyezkedése, elmélet és gyakorlat oktatásának szinkronizálása, vizsgázatás kérdései, gyorsan változó piac - statikus szabályozás. Egy lehetséges megoldásként a dolgozat a tematikus mátrix modellt vizsgálja, amely az elmélet és gyakorlat egyidejű összekapcsolását helyezi a fókuszpontba. Habár a modell kezdeti fázisában van, fenti problémákra egy hatékony megoldásnak bizonyul.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Vállalati képzés szerepe a duális szakképzésben
  Kovács, Péter; Nagyné Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  Dolgozatomban arra keresem a választ, hogy egy vállalat képzési rendszeréből át lehet-e emelni, integrálni bizonyos képzési elemeket a duális képzésben résztvevő tanulók hatékonyabb képzése érdekében.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Egy komplex rendszerű szakképesítés gyakorlati képzési részének két szakképző intézmény különböző megközelítése szerinti megvalósítása
  Molnár, Zsolt; Kocsis, Imre; DE--Műszaki Kar
  A dolgozat két nagyobb egységre bontható. Az első részben a szakképzési rendszer történetisége, a hazai szakképzési rendszer és a gyakorlati képzési megoldások rövid áttekintése mellett a képzési szerkezetre és képzési adatokra támaszkodva bemutattam két szakképző intézményt és egy gazdálkodó szervezetet, mint duális képzőhelyet. Ismertettem az Országos Képzési Jegyzék szerkezeti felépítését, majd elhelyeztem benne a hegesztő szakképesítést és vázoltam annak központi dokumentumait. Az értekezés második része a vizsgálatot tartalmazza. A kutatásomban összehasonlítottam a két iskola által készített helyi tantervet, majd a helyi tantervek eltérő összeállítására alapozva vizsgálatot végeztem a két iskola és a gazdálkodó szervezet vezetőivel készített interjú alapján. A kapott eredmények nyilván nem reprezentatívak, de ebben a szűk környezetben is felvillantanak néhány, a szakképzési rendszerben lévő problémát.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A munkaalapú tanulás módszertana
  Vékony, Zoltán; Nagyné Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  - A technológia és gazdaság gyors fejlődése a szakképzést is kihívá-sok elé állítja. Erre a kihívásra egyik megoldás lehet a munkaalapú képzés bevezetése. Bemutatásra kerül a gazdasági szereplők részéről mennyire van igény a változtatásokra. A dolgozat különösen a magasépítő technikus képzésben véghezvihető változásokkal foglalkozik. Két típusát: az iskolán kívüli és a iskolában - szimulált környezetben történő tanulás típusokat elemzi. Ismerteti a változtatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket mindkét esetben.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A környezeti nevelés fejlesztésének lehetősége a szakképzésben
  Rácz, Krisztián János; Kocsis, Imre; DE--Műszaki Kar
  A diplomamunkám elkészítése során áttekintettem a környezeti neveléshez illetve a pedagógiai programhoz kapcsolódó szakirodalmakat, jogszabályi előírásokat. Kutatásom illetve a diplomamunka elkészítése során a püspökladányi Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola pedagógiai programját ellenőriztem, értékeltem a Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő által összeállított, a pedagógiai program megfelelőségi vizsgálatára vonatkozó kérdőív alapján. A kérdőíves vizsgálat alapján megállapításra került, hogy a vizsgált intézmény pedagógiai programja nem tartalmazza a vonatkozó jogszabály által előírt környezeti nevelési programot. A diplomamunkám további részében javaslatot tettem a környezeti nevelési program elkészítésére, az általam összeállított minta dokumentáció alapján.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az építő- és anyagmozgatógép kezelői képzés helyzete a felnőttképzési rendszerben
  Tóth, Sándor Róbert; Nagyné Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  Diplomadolgozatom elkészítésénél a következő célok tűztem ki: Az építő- és anyagmozgatógép kezelő szakképesítés történelmi áttekintése, a gépkezelői munkakörökhöz kapcsolt képzési kategóriák vizsgálata, a könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyamok szakmai és pedagógiai vizsgálata, a jelenlegi és jövőbeni felnőttképzési munkánál a múltbeli képzési tapasztalatok alkalmazhatóságának vizsgálata A fentiek érdekében vizsgáltam több, mint 20 év képzési anyagát, szakmai és vizsgakövetelményeket, kapcsolódó hatósági előírásokat, jogszabályi megfelelést. Elemeztem a képzések bemeneti követelményeit, az ahhoz kapcsolódó előírásokat. Megvizsgáltam, hogy a szakmai elvárások, a munkabiztonságot érintő előírások és a ténylegesen megvalósuló képzések között milyen kapcsolatrendszer alakult ki, illetve milyen hiányosságok találhatók benne. Javaslatként fogalmaztam meg a gépkategóriák bővítésének szükségességét, rávilágítottam arra, hogy a vizsgáztatásnál a nyelvi problémák áthidalásával megoldást találhatunk a külföldről érkezett munkavállalók képzésére, vizsgáztatásra. Eredményként látható, hogy az építő- és anyagmozgatógép kezelő szakképesítésnek jövője van, „nem vehető le” a képzési palettáról.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A Projektmódszer alkalmazása a kenési rendszerek tanításában
  Majoros, Imre; Nagyné, Kondor Rita; DE--Műszaki Kar
  Diplomamunkám célja, hogy vizsgáljam az EJROK, 3360 Heves Dobó u.29 mint gyakorló iskolámban a 12.C mezőgazdasági gépésztechnikus osztállyal a szakmai OKJszám: 5452105 nyilvántartott technikusi képzésben a projektmódszer/ projektmunka alkalmazhatóságát. Mint a dolgozatban részletesen kitérek, a gépésztechnikusi programtantervek -www.ikk.hu- 5 0715 10 05Gépésztechnikus szakmában a gépészeti alapismeretk tárgyon belül, a Projektmunka 90 órával 10.évfolyamban a programtanterv részét képezi. Nálunk a mg.-i gépésztechnikus tanterv egyik tárgya sem tartalmaz jelenleg még projektfeladatot. Ezért is tartottam fontosnak és tanulságos kisérletnek intézményünkben.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A digitális és jelenléti oktatás összehasonlítása a szakmai képzésben
  Tóth, Tímea Evelin; Kocsis, Imre; DE--Műszaki Kar
  A tavaszi időszakban tapasztalt digitális oktatás sok kihívással állította szembe a pedagógusokat. Dolgozatomban ezt a digitális világot hasonlítottam össze a hagyományos oktatás elemeivel. A tanulmányomban a szakképzésben zajló oktatást vizsgáltam. Arra keresve a választ, hogy mennyire volt sikeres ez az időszak oktatók és tanulók szemszögéből. Valamint képes-e helyettesíteni a digitális oktatás a hagyományos oktatást.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Projektmódszer alkalmazása a felnőttoktatásban
  Bakos, Gábor; Nagyné Kondor, Rita; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozatomban a projektmódszer egy gyakorlati alkalmazását mutattam be a szakképzés speciális területén, a felnőttoktatásban. Egy villanyszerelő osztály tanulói voltak a módszer alkalmazásának és bemutatásának résztvevői.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Tanulói közösségek kialakulása és konfliktuskezelés a szakképző iskolában
  Dudás, László; Kocsis, Imre; DE--Műszaki Kar
  A diplomamunka az iskolai konfliktushelyzetek elemzését és értékelését vizsgálja munkahelyemen, oktató-nevelő munkám elsődleges helyszínén, a debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző iskolában. A témakört saját tapasztalatok, illetve primer-, valamint szekunder kutatási módszerek révén került feldolgozásra, a műszaki, gépészeti szakmák szakmai tantárgyainak oktatása, tanítása területén. A Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző iskolában más ágazatok mellett jelentős létszámban tanítunk, oktatunk a gépészeti ágazat szakmáiban. Ezen osztályok változatos formában és összetételben vannak jelen. A régebbi szakképzési rendszer szerint vannak szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályaink, illetve az új rendszer szerint már vannak nálunk technikumi és szakképző iskola kilencedik évfolyamos osztályai. Ezekben a szakmákban a tanulói létszám az összes tanulói létszám kétharmadát teszi ki nagyságrendileg. A tanulói csoportokban jelentős azon tanulók száma, akik a környező településekről naponta ingáznak Debrecenbe. Diplomamunkám elkészítése során először viszonylag nagy terjedelmű, témával kapcsolatos irodalmak tanulmányozását végeztem el. Majd interjúkat folytattam tanulókkal, szülőkkel, munkatársakkal, vezetőimmel. Az interjúkból következtetéseket vontam le, melyeket a diplomamunkámban több helyen leírtam, mint a saját véleményemet. Egyedi mélyinterjút – kvalitatív (minőségi) módszert alkalmazva – készítettem a debreceni Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola iskolapszichológusával, Szabó Ildikóval. A kvantitatív (mennyiségi) módszerek közül a megkérdezés módszerét választottam. Kérdőíves vizsgálatokat készítettem az intézmény konfliktuskezelésére vonatkozóan. Az iskola pedagógusai közül 62 főt kérdeztem meg, on-line, a GOOGLE DOCS alkalmazással összeállított kérdőív segítségével.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Technikumi tanulók tanulási stílusának vizsgálata
  Csatáriné Tasi, Anett; Nagyné Kondor, Rita; DE--Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
  Szolnoki Szakképzési Centrum Pálfy-Vízügyi Technikumának 9. évfolyamos tanulóinak kérdőíves vizsgálata. Az önjellemzős kérdőívet 101 tanuló töltötte ki és ez alapján történt a felmért tanulók tanulási stílusának vizsgálata.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A hátrányos helyzet társadalmi szociokulturális tényezői,meghatározói a Kisvárdai SZC Móricz Zsigmond Szakképző Iskolájában
  Balázs, Lajos; Nagyné, Kondor Rita; DE--Műszaki Kar
  Szakdolgozat bemutatása