Kis- középvállalkozások számítógépes információs rendszereeinek funkcionlis, hatékonysági és gazdasági elemzése

Absztrakt

AZ ÉRTEKEZÉS ÚJ, ILLETVE ÚJSZERŐ EREDMÉNYEI A kutatási eredményeim közül az alábbi új és újszerő eredményeket kívánom kiemelni:

 1. A KKV-k körében végzett felmérésemen alapuló elemzéseim olyan új megállapítások és következtetések megfogalmazását tették lehetıvé, amelyek nagymértékben segítették a döntéstámogató eszközök kifejlesztését. E megállapításaim, mint újszerő eredmények a következık: • A kiválasztásra döntı befolyást gyakorol az ajánlás, ezen belül a vállalkozás tevékenységében érintett személyek ajánlása magasabb prioritással bír. • A kiválasztás során a program ára, a fejlesztı/forgalmazó vállalat neve, valamint a program funkciói a legfontosabb kiválasztási szempontok. • A négy leggyakrabban használt modul: az értékesítés, raktárkezelés, pénzügy, fıkönyv. • Az ERP bevezetésnek a vállalkozások a hátrányait is látják, érzik és tapasztalták. • Kutatásom szempontjából fontos kérdés volt, hogy milyen vállalati területeken mérhetı az ERP beruházások megtérülése. A válaszok alapján az alábbi sorrend állítható: idımegtakarítás, stratégiai elıny, átláthatóság, készletszint csökkenés, tervezhetıség.
 2. Kifejlesztettem egy elı-szelekciót támogató alkalmazást (ERPSelet) a kis- és középvállalkozások számára. A kiválasztási folyamat döntéstámogatásának elısegítését célzó alkalmazás Internetes szolgáltatás formájában Web felületen valósult meg.
 3. Többtényezıs értékelési eljárás alapján egy döntéstámogató eszközt (ERPCompare) készítettem. A modellben a szempontokat három nagy csoportra osztottam: Felhasználói szempontok, Gazdasági szempontok, Szállítói értékeléshez kapcsolódó szempontok. Az értékelésre kiválasztott szempontokat hierarchiai függıségük szerint rendszerbe foglaltam. Súlyszinteket és súlyokat építettem a modellbe így a hierarchia minden szintjén megadható az adott csoport, szempont vagy alszempont fontossága. Az értékelési eljárást Excel táblázatkezelı rendszerben készítettem el.
 4. ERP rendszert bevezetni szándékozó vállalatok és forgalmazók számára, valamint a kutatás keretében végzendı vizsgálatokra, kifejlesztettem egy döntéstámogatásra alkalmas rendszert (ERPEco), melyben különbözı pénzügyi és gazdasági mutatók és eljárások segítségével értékelhetı egy bevezetett ERP rendszer. 25
 5. A ERPEco értékelésére, gyakorlati alkalmazhatóságára, valamint a vállalati gyakorlat vizsgálatára 3 esettanulmányt készítettem részletes elemzéssel, melyek igazolták a döntéstámogató rendszer alkalmazhatóságát.
 6. AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI HASZNOSÍTHATÓSÁGA A kutatási eredményeimmel kapcsolatosan a következı gyakorlati hasznosíthatóságokat szeretném kiemelni:
 • Az Internetes szolgáltató rendszerként megvalósított ERPSelect-t alkalmazhatják a kisés középvállalkozások az ERP bevezetéshez kapcsolódó beruházási folyamat kezdeti fázisában a kínálat elsıdleges szőkítésére.
 • A kutatásom keretén belül kialakított ERP rendszerek összehasonlítására alkalmas többtényezıs értékelési eljáráson alapuló döntéstámogató eszközt a gyakorlatban alkalmazhatják a kis- és középvállalkozások két vagy több potenciális, funkciók szerint már megfelelınek ítélt ERP rendszer összehasonlítására, hogy objektíven, minden rendszert ugyanazzal a mércével mérve tudjanak megítélni.
 • A kialakított gazdasági értékelésre alkalmas döntéstámogató kalkulátor rendszer alkalmazhatóságáról az esettanulmányokon keresztül meggyızıdtem. A gyakorlatban az ERPEco alkalmas ERP rendszerek gazdasági értékelésére bevezetés elıtt és után egyaránt. Az értékelı rendszer jelen pillanatban Excel formátumban áll rendelkezésre, viszont a késıbbi terveim közt szerepel egy futtatható programváltozat elkészítése, illetve egy leegyszerősített változatának Interneten, Webes felhasználói felülettel rendelkezı verziójának megvalósítása.
 • A felmérések, az esettanulmányok, a levont következtetések hasznosíthatók a forgalmazó és felhasználó vállalkozások számára.NEW AND NOVEL FINDINGS, RESULTS OF THE THESIS I would like to highlight the following results and findings of this research:
 1. On the basis of the survey conducted in SMEs it has been concluded that • Most enterprises choose or would choose ERP systems on the basis of recommendations. Recommandations of the persons interested in ventures have more priority in decision. • In making the section it is the price of the program and the name of the developer/distributor that are the most important selection considerations • The four most frequently used modules are: sales, inventory management, finances, general ledger. • Ventures see, feel and experience the drawbacks of implementing ERP too. • From the point of view of this research the question, as to where, in what business areas the return of ERP investments can be measured, is important. On the basis of the responses the following order can be established: time efficiency, strategies advantage,
 2. On the basis of a multifactoral evaluating process a decision supporting tool (ERPSelect) was developed. The considerations in the model were divided in three groups: User considerations, Economic considerations, considerations related to supplier evaluation. Each group was further broken down into sub-groups and the sub-groups include the considerations. Weigh levels and weighs were also incorporated in the model so the importance of a given group, sub-group or consideration can be given at each level of the hierarchy. The evaluating process was developed in an excel spreadsheet.
 3. A pre-selection supporting application (ERPCompare) was developed for small and medium sized businesses. The demo version for enhancing the selection process was developed on an Internet interface.
 4. For businesses and wishing to introduce the ERP system and distributors as well as for the purposes of the investigations within this research there was a calculator system capable of supporting decisions (ERPEco), developed, in which ERP system introduced can be evaluated through different financial and economic evaluation processes.
 5. For the evaluation and practical applicability of ERPEco and business analyses in practise there were three case studies prepared together with detailed analyses. 25
 6. PRACTICAL USEFULNESS OF THE RESULTS AN FINDINGS As regards the results and findings of this research the following practical utilities are to be highlighted.
 • The multifatoral evaluation model suitable for comparing ERP systems, which was developed within the framework of this research, can be used in practice by small and medium sized businesses for comparing two or more ERP systems judged according to their functions to be functionally suitably so that all the systems could be judged according to the same objective criteria.
 • The usefulness of the calculator system developed was proved through the case studies. In practise, the calculator system is suitable for economic evaluations of ERP systems both before and after implementation. This calculator is available in an Excel file format at this moment but there are plans for developing an operation program variant and a simplified internet format with a web version.
 • The surveys, the case studies and the conclusions drawn can be made use of for distributor and user businesses alike.
Leírás
Kulcsszavak
ERPSelet, ERPCompare
Forrás