Tanárok és iskoláik

Absztrakt

Az értekezésben arra szeretnénk választ kapni, hogy milyenek a romániai gimnáziumi tanárok és iskoláik, illetve mi jellemzi és hogyan vélekednek a pedagógusi munkavégzés különböző aspektusairól? Ennek megfelelően vizsgáltuk a tanárok egyéni jellemzőit, képzettségét, a szervezet jellemzőit, illetve a pedagógusok munkavégzését, ahogy azt a saját intézményeikben érzékelik. Értekezésünk elméleti hátterét a pedagógusi munka minőségét és eredményességét vizsgáló szakirodalom alapján tematizáltuk. A kutatások a pedagógusi munkavégzés számos vonatkozásában megerősítik a tanárok meghatározó szerepét a diákok, iskolák és oktatási rendszerek eredményességében. Számunkra az eredményesség egy komplex fogalom, amelynek ugyanúgy része a tanulmányi eredmény, mint a pedagógiai kultúra tanárokhoz, intézményekhez, fenntartókhoz köthető számos jellemzője: tanárok által közvetített értékekkel való azonosulás, vagy a neveltségi szint, amely az iskolai légkörben nyilvánul meg. Saját kutatásunkat a tanári munkavégzés tényezőinek vizsgálata alapozta meg, mely vizsgálat leginkább az eredményesség-kutatások oktatási rendszer egészének komplexitását előtérbe helyező paradigmájának alapján értelmezhető. Az empirikus kutatás alapját a 2013-as TALIS (Teaching and Learning International Survey) adatbázisainak másodelemzése jelentette. Az adatbázis iskolai és egyéni (pedagógus és intézményvezető) szintű adatokat tartalmaz, melyekkel a disszertációban egyaránt foglalkozunk. A vizsgálat során kereszttáblákat, klaszteranalíziseket, lineáris és logisztikus regressziós elemzéseket végeztünk. Eredményeink alapján látható, hogy az egyéni változók és a pedagógiai kultúra elemei egyaránt szoros kapcsolatot mutatnak a tanári munkavégzés jellemzőivel, a tanári munkával való elégedettséggel. Az alsó középfokú oktatásban dolgozó romániai pedagógusok elégedettségét és énhatékonyságát leginkább a szakmai továbbfejlődés, a fegyelmezett légkör, a tanár-diák kapcsolatok és az érdekelt felekkel való kapcsolatok határozzák meg. Eredményeink ugyanakkor megerősítették feltételezésünket a tanári csoportok közötti különbségeket illetően. A több dimenzióba sorolt változók – egyéni jellemzők, a módszertani kultúra jellemzői, az iskolai klíma jellemzői – alapján látható különbségek feltérképezése a pedagógusi munka természetének a jobb megértését segítette. Mindezek mellett vizsgálataink során markánsan körvonalazódtak azok a tényezők, amelyek növelik az esélyét annak, hogy a pedagógusok jobb munkahelynek ítéljék meg iskolájukat.

In our thesis we seek the answer for the questions who are the lower secondary teachers in Romania, how the schools’ environments are where they are working, and what are the opinions, perceptions, beliefs and accounts of their activities? According to TALIS 2013, what are the characteristics of Romanian lower secondary teachers? Based on the use of data from international comparative analysis, according to the surveyed indicators of teaching work, which countries are the most similar to the trends in Romania? What possible explanations can be found behind similar patterns? Based on the analysis of data selected for Romania, what are the individual and school characteristics of the differences in the work of teacher? Based on the analysis of the data selected for Romania, can we talk about school effect? If so, what are the individual and school characteristics of schools that differ from each other? What factors influence teachers’ job satisfaction, self-efficacy and positive perceptions of their school? What groups of teachers can be distinguished in term of job satisfaction and what are their characteristics? What personal and workplace factors determine satisfaction with teaching? What are the factors related to their above-average or below-average perceived school satisfaction in terms of job and workplace? The theoretical structure of our thesis is built around the background of teacher research, in which we summarize the results of decades history on the subject that have contributed to the emergence of a new discipline – school effectiveness research. We list and present the factors that determine the effectiveness of teaching work according to the literature. Also we consider all the approaches that are relevant to the factors that determine the quality of teaching. In the thesis we do not examine teachers’ performance, but all the factors that contribute to their effectiveness and determine the quality of their work. For the purpose of this investigation, results are derived from secondary analysis of Teaching and Learning International Survey (TALIS) 2013 database. The database contains the survey responses of teachers of lower secondary education (level 2 of the International Standard Classification of Education – ISCED2) and the principals of their schools. During the investigation cross-tables, cluster analysis, linear and logistical analyses were used. Based on our research the reader can get an idea of the results of the TALIS 2013 survey as well, as almost all the issues have surfaced that are causing problems in teachers’ society in the examined countries. Based on the analysis of data selected for Romania we concluded that the factors attributed to the individuals, the job satisfaction and self-efficacy of teachers are most influenced by their professional development and their total career time. Schools that support their teachers in their professional development and discuss their professional issues, are perhaps the most important source of satisfaction for them. Among the variables included in the school culture dimension, the effectiveness of teacher work, the disciplined atmosphere, the values of student/teacher relationships and the positive effects of teacher-teacher relationships indicated satisfaction and self-efficacy. In this sense, it can be said that to have efficient and satisfied teachers is not only the question of the individual competences of teachers, but also the use of relationship resources in the schools. The better understanding of the working conditions of Romanian teachers was a priority in our thesis. It is important to us to discover results that will help us better understand the nature of teaching. This knowledge can be used for teachers, policy makers and everybody with interest to build on further steps that may help in taking appropriate decisions.

Leírás
Kulcsszavak
közoktatási kutatás, pedagóguskutatás, romániai gimnáziumi tanárok, ISCED 2, tanári munkavégzés, tanári munkavégzés körülményei, tanárok munkával való elégedettsége, Románia, education research, teacher research, lower secondary teachers, teacher work, teacher quality, teacher working environment, teacher job satisfaction, Romania
Forrás