Hallgatói dolgozatok (Közgazdaságtan)

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 20 (Összesen 523)
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Fenntartható fogyasztás és a közösségi gazdaság
  Goda, Zsófia Eszter; Karcagi-Kováts, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A 21. század egyik globális problémája a fenntarthatóság, azon belül is a fenntartható fogyasztás kérdésköre. A jelenlegi fogyasztási szokásaink fenntarthatatlanok, a természet adta erőforrásokkal nem gazdálkodunk elég bölcsen, melynek súlyos következményei lehetnek a jövő generációra nézve. A termelés növekedésével párhuzamosan nőttek a kielégítésre váró szükségleteink, mely napjainkra odáig fajult, hogy a fogyasztói társadalmunk teljesen eltorzult és a fogyasztás státuszszimbólummá vált. Jelen írásban azt volt a célom, hogy átfogó képet alkossak a fenntartható fogyasztás témaköréről, valamint, hogy bemutassak a fogyasztás csökkentésére egy lehetséges alternatívát. Dolgozatom megírása során vizsgáltam a fenntartható fejlődés fogalmát, alapjait, kritériumait és elveit, valamint kitérek a fogyasztás hajtóerőire, a fogyasztói magatartásra és az azt befolyásoló tényezőkre. A fenntartható fogyasztás meghatározása során egyesek úgy vélik, hogy a termelés hatékonyabbá tételére kell összpontosítani, míg mások szerint a fogyasztás mérséklésre kell fókuszálni. Bemutattam, hogy milyen intézkedésekkel és programokkal próbálja az Egyesült Nemzetek Szervezete mérsékelni a fogyasztást. Végezetül a fenntartható fogyasztás ösztönzésére ismertetek egy lehetséges alternatívát, a sharing economy-t, melynek lényege, hogy a birtoklás és felhalmozás helyett ösztönözni kell az egyéneket a kihasználatlan kapacitásaik másokkal történő megosztására.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Kisgyermekes nők munkavállalási lehetőségei, avagy a siker titka
  Nagy, Szabina; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozat átfogó képet mutat a gyermeket nevelő nők, anyák munkavállalási lehetőségeiről. Vizsgálja, hogy a gyermeket vállalt nők hogyan tudnak mielőbb visszaintegrálódni a munkaerő-piacra valamint, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a gyermeknevelés mellett a munkaerő-piac aktív tagjai legyenek. A kormányzati, civil, és a tudományos szektor lehetőségeit tárja fel. Foglalkozik a nők esélyegyenlőségével, valamint az egyén lehetőségeivel, kompetenciáival és az emberi erőforrások feltérképezésével. Szót ejt az élethosszig tartó tanulás fontosságáról.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az emberi erőforrás menedzsment területeinek vizsgálata a Teva Gyógyszergyár Zrt. debreceni telephelyén
  Pálóczi-Fedor, Anita; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Dolgozatom célja a dolgozói elégedettség vizsgálata a gyógyszeriparban és a gyógyszeripar helyzetének bemutatása Magyarországon. Ehhez kapcsolódóan a szakirodalmi részben bemutattam a foglalkoztatottság változásait, a gyógyszeripar történetét és az alkalmazotti elégedettség aspektusait. Az elégedettség vizsgálata érdekében a Teva Gyógyszergyár Zrt.-nél kérdőíves felmérést végeztem, majd ezt elemeztem és értékeltem.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Egy vezető érzelmi intelligenciájának hatása a szervezeti kultúrára a magán-egészségügyi ellátásban
  Szivós, Marianna; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A kutatásom célja a vezető érzelmi intelligenciájának hatása a szervezet működésére. Továbbá, hogy az alkalmazottak milyennek látják a szervezet működését, a szervezeti kultúrát, hogy érzik magukat a szervezetben, Valamint látnak-e összefüggést a vezető EQ-ja és a szervezet működése között. A szakirodalmi áttekintés után bemutattam az eredményeket. A vezetővel interjút készítettem, az alkalmazottakkal kérdőívet. Az eredmények értékelése után a szupervízió módszerét ajánlottam a vezető számára, mint szervezet-fejlesztő, valamint EQ fejlesztő munkaformát.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Klímatárgyalások története
  Korhuth, Zsófia; Karcagi-Kováts, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatomat A klímatárgyalások története címmel írtam. Dolgozatom megírásával elsődleges célom, hogy felhívjam a figyelmet a környezeti problémák súlyosságára, a fenntarthatóság fontosságára, a klímatárgyalások jelentőségére, az azokban vállalt kötelezettségek betartására. Dolgozatom megírása során elsősorban a klímaváltozást és hatásait, következményeit kutattam a klímatárgyalások tükrében, a rendelkezésre álló szakirodalmi forrásokra támaszkodva. Bevezető gondolatok után a szakirodalmi áttekintés keretében a hőmérsékletváltozásról, a globális felmelegedésről, a klímaváltozásról, az üvegházhatásról volt szó. Kifejtettem gondolataimat a klímaváltozás előrejelzéseivel kapcsolatos kutatásokról, és azok eredményeiről. Az Anyag és módszer fejezetben bemutattam kutatási módszereimet, illetve megfogalmaztam célkitűzésemet. Az Eredmények fejezetben először írtam a Stern jelentés tartalmáról, lényeges megállapításairól, jelenségéről. Ezután a klímatárgyalások történetét, a globális környezeti egyezményeket taglaltam 1972 és 2016 között.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A vállalati szektor lehetőségeinek vizsgálata a munkavállalók egészségtudatos magatartásának fejlesztésére
  Pázmán-Iski, Alexandra; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Az embereket, felismerve a megfelelő egészségi állapotuk fontosságát az elmúlt évtizedekben egészségüket illetően egyre inkább a növekvő felelősség és tudatosság jellemzi. Az egészség megőrzése hosszú távon mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára kifizetődő tevékenység. Kutatásom fő témája a 21. századi társadalom munkavállalói oldalának vizsgálata, azon szemszögből, hogy a 18 és 65 év közötti korosztályt milyen mértékben jellemzi az egészségtudatosság. Választásom azért erre a társadalmi korosztályra esett, mert ezen réteg járulhat hozzá közvetve leginkább egy adott ország gazdasági mutatóinak javulásához. Dolgozatomban továbbá kitértem arra, hogy jelenleg milyen kidolgozott módszereket alkalmaznak a vállalatok a munkavállalók egészségi állapotának megőrzésének érdekében és milyen lehetőségek adódnak az egészségtudatos táplálkozás vállalati szintű népszerűsítésére, és a foglalkoztatottak egészségi állapotának megőrzésére.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az elektromos autók gazdasági és környezeti vizsgálata
  Kerekes, Rudolf; Dombi, Mihály; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozatban feldolgozásra kerül az elektromos autózás témaköre gazdasági és környezeti vonatkozásaiban. Megvizsgáltam, hogy mennyire életképes ez a technológia, milyen erősségei illetve gyengeségei vannak, valamint a lehetőségeit és a rá leselkedő veszélyeket is figyelembe véve értékeltem a jelenkorban betöltött szerepét és összehasonlítottam a meglévő technológiákkal. Az első fejezetben a fenntartható fejlődést vizsgáltam meg, illetve, hogy milyen kapcsolatban áll ez az elektromos autózással. A második fejezetben az elektromos autózást tekintettem át a környezeti hatásai alapján. A harmadik fejezetben pedig tanult elemzési módszerekkel elemeztem az iparágat, valamint kitértem az alkalmazott ösztönzők jelenlétére és hatásaira is. Az utolsó fejezetben pedig következtetéseket vonok le az eddigi fejezetek alapján, valamint ezek szerint jövőbeli javaslatokat tettem a piaci szereplők részére.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Körforgásos gazdaság stratégiai lehetőségeinek a vizsgálata Debrecenben
  Mocsár-Vámos, Mariann; Harazin, Piroska; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A diplomadolgozatom témaválasztását már megelőzően, az érdeklődésemből és hivatásomból kifolyólag figyelemmel kísértem az aktuális nemzetközi városfejlesztési, regionális politikai folyamatokat, különös tekintettel voltam az Európai Unió stratégiai célkitűzéseire, különösképpen az egyre inkább teret nyerő körforgásos gazdasági folyamatokra. A körforgásos gazdaság napjaink regionális politikájának egyik kulcsterülete, amely nemcsak az Európai Unió 2014-2020, valamint a következő programozási időszak regionális politikájának egyik célkitűzése, hanem globális szinten, az Egyesült Nemzetek Szövetségének Katasztrófákkal Kapcsolatos Kockázatok Csökkentésének Programjának stratégiai célkitűzései között is kiemelt szerepet kapott. Dolgozatomban célul tűztem ki, hogy Debrecen kapcsán megvizsgáljam, hogy a városban mennyire aktuális a körforgásos gazdaságra való átállás kérdése, a város fejlesztéspolitikai folyamatai hogyan egészíthetők ki a körforgásos gazdaságra való áttérés folyamatrendszerével, illetve azt igazoljam, hogy a körforgásos gazdasági folyamatok városi szinten való megjelenése a 2021-2027 közötti időszakban indokolt. Tendencia mutatkozik, hogy az Európai Unió regionális politikája, a 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési keretprogramján keresztül elérhető fejlesztési források előírják a körforgásos gazdasági folyamatok alkalmazását. Napjaink gazdasági struktúrája a lineáris gazdasági modell alapján működik, azaz az egyirányú folyamaton keresztül a kitermel–gyárt–eldob elven valósul meg (Fogarassy et al., 2018). Ezzel szemben a körforgásos gazdaság egy zárt gazdasági rendszernek tekinthető, amelynek keretében a nyersanyag felhasználásától a termék fogyasztásáig egy zárt termelési lánc alakul ki. Ebben a zárt termelési rendszerben a termelés és a fogyasztás révén keletkezett hulladékokat újrahasznosítják vagy az újratervezés és újrafelhasználás révén más termékként állítják elő. A körforgásos gazdaság elterjedése Debrecenben hozzájárulhat a végnélküli hulladék felhalmozás megszűntetéséhez, a szén-dioxid, ezáltal az üvegházhatású gázok csökkenéséhez, illetve előmozdíthat egy integrált szemléletet. Napjainkban a világ és az Európai Unió népességének legalább kétharmada városokban fog élni (ez az érték 2050-ig több, mint kétharmadot fog elérni). Az Európai Unióban (28 tagállam) az Eurostat adatbázisban elérhető adatok szerint 2013-2020 között a háztartások által termelt hulladékmennyiség éves szinten ~ 216 millió tonna, míg a gazdasági tevékenység hatására keletkezett hulladék mennyisége az Európai Unió 28 tagállamában 2013-2020 közötti időszakban 2,5 milliárd tonna volt (Eurostat, 2020). A keletkezett hulladékok kezelése, ártalmatlanítása számos környezeti hatással jár együtt, úgy, mint levegő-, víz- és talajszennyezés. Az Európai Unió hulladékgazdálkodási politikákon keresztül bevezette a körforgásos gazdasági folyamatokat, amelynek során kiemelt cél, hogy hulladékmentességet érjenek el 2050-ig a termék életciklus lerövidítésén keresztül. A körforgásos gazdaság stratégiai szinten való megjelenése kulcsfontosságú kérdésként jelenik meg, hiszen a városok fenntartható fejlődés melletti elköteleződése magában foglalja a hulladékmentességet, a hatékonyabb energiafogyasztást és a szén-dioxid kibocsátás csökkentést. Diplomamunkámban arra keresem a választ, hogy • Egy város, mint ökoszisztéma, mely termelési, tevékenységi területeken tud a körforgásos gazdasági folyamatokba bekapcsolódni? • Mely iparágak rendelkeznek azokkal az erőforrásokkal, folyamatokkal, amelyek zárt termelési láncokhoz kapcsolódhatnak? • Van-e jelentősége annak, hogy különböző városfejlesztési folyamatokban a körforgásos elemek megjelennek? • Milyen lépések szükségesek, hogy a körforgásos gazdasági stratégia Debrecen számára elkészüljön? Dolgozatomban összefoglalom az aktuális regionális politikai folyamatokat, azok kapcsolódását a körforgásos gazdasághoz, jó gyakorlatként nevesítek Európai Unióban létező stratégiai dokumentumokat, illetve megvizsgálom, hogy helyi viszonylatban hogyan lehet a körforgásos gazdasági folyamatokat bevezetni.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A gyógyszeripar jelentősége Magyarország és Debrecen gazdaságában
  Magi, Dorina; Kovács, István; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozat tartalmazza a gyógyszeripar általános iparági jellemzését. Továbbá statisztikai elemzések során bizonyítani kívánja a gyógyszeripar jelentőségét a magyar gazdaságban, valamint Debrecen gazdaságában. A világban aktuálisan zajló COVID-19 vírus gyógyszeriparra gyakorolt hatásáról is szó esik. Továbbá Magyarország és Debrecen jelentőségére is rávilágít a dolgozat a pandámia elleni küzdelemben.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az objektumfelismerő rendszerek szerepe a környezettudatos gazdálkodásban
  Molnár, Zoltán; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Diplomadolgozatomban, a szakirodalommal összevetve, arra a kérdésre keresem a választ, hogy a modern technológia milyen lehetőségekkel járul hozzá a környzettudatos gazdálkodás megvalósításához. A mesterséges intelligencia optimalizáló képessége és a gépi látás, milyen előnyöket nyújthat a fenntartható fejlődés eléréséhez.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az álláskeresők jellemzői, a Munkaerőpiaci reform program hatása a járási foglalkoztatási osztályok működésére
  Bánhalmi, Sára; Szobonyáné Szabó Morvai, Ágnes; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozat a 2018- 2020 között a Pénzügyminisztérium (2020. január 1. után Innovációs és Technolgiai Minisztérium) és az OFA Nonprofit Kft. által megvalósított "A munkaerőpiaci reform végrehajtásának gyorsítása a foglalkoztatási osztályok átalakításával" című országos program megvalósításának hatását vizsgálja. A dolgozatban a magyarországi munkaerőpiaci helyzet áttekintése után a foglalkoztatási osztályok legfontosabb feladatait ismertetem. A munkaerőpiaci reform programban végzett tevékenységeket és az új működési modellben bevezetett feladatköröket részletesen ismertetem. Az álláskeresők fejlesztése mellett fontos célja volt a programnak, hogy a munkáltatókkal szorosabb kapcsolat és együttműködés alakuljon ki. Saját kutatást végeztem a munkáltatók körében, melyben azt vizsgáltam, hogy a foglalkoztatási osztályok szolgáltatásait igénybe vevő munkáltatók milyen változásokat tapasztaltak a működésben a program bevezetése után. A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a reform program elvei, az új működési modell nem tudott maradéktalanul beépülni a napi működésbe ilyen rövid idő alatt. A program legfontosabb tapasztalata, hogy a munkaügyi szervezet felépítését, működési elveit nagyon nehéz a folyamatosan változó munkaerőpiac igényeihez igazítani, viszont az átalakításra nagyon szükség van, mivel a jelenlegi működési struktúrában, a meglévő feladatok és kijelölt prioritások mellett a regisztrált álláskeresők személyre szabott támogatása nem tud magas színvonalon megvalósulni.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A fenntartható termékek fogyasztói és vállalati megítélésének kvalitatív elemzése a játékiparban
  Balla, Dorella; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntarthatóság fontossága, a körkörös gazdaság megvalósíthatósága, a témakör jelenleg a fiatal generációk figyelmét is élvezi. Kutatásom során általános célkitűzésem volt megvizsgálni a fogyasztói, illetve vállalati attitűdöket a fenntarthatóság, környezettudatosság kapcsán a játékiparra koncentrálva, melyet különböző véleményfeltáró elemzési módszerek alkalmazásával végeztem el. Szekunder kutatásom során arra kerestem választ, hogy mikor vált a műanyag a játékipar alapvető nyersanyagává, mely játékgyártó vállalatok tesznek fenntarthatósági lépéseket, illetve röviden elemeztem a fő piacvezető vállalatokat a fenti szempontok szerint. Kutatásom kitért továbbá arra az újkeltű jelenségre is, miszerint a fiatalabb generációk – az Y és Z generáció – számára meghatározó tényező a környezettudatosság a fogyasztói döntéseik kapcsán. Primerkutatásom folyamán netnográfiai elemzést végeztem az online közösségek témakörhöz kapcsolódó véleményeinek feltárására, majd a kapott eredmények alapján fókuszcsoportos interjú segítségével vizsgáltam a fogyasztói döntések mögött rejlő ok-okozati kapcsolatot. Végül mélyinterjút folytattam egy fenntarthatóság iránt elkötelezett fogyasztóval, illetve szakértői interjú keretében öt debreceni játéküzlet képviselőjével is lehetőségem nyílt elemzést folytatni.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Körforgásos üzleti modellek és szerepük a fenntartható fejlődésben
  Korcsmáros, Anna; Karcagi-Kováts, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A szakdolgozatomban a környezet és a gazdaság kapcsolatára fókuszáltam. Az évek óta használt modellek egyre inkább megkérdőjelezhetőek a környezetvédelmi szempontok tekintetében. Éppen ezért dolgozatom célja az, hogy bemutassa a körforgásos üzleti modelleket és konkrét példákon keresztül szemléltesse azok eredményességét, valamint szerepét a fenntartható fejlődésben. Az elvégzett primer és szekunder kutatás során az egyes modelleket az erőforrás körforgás alapján vizsgáltam és kategorizáltam. A három erőforrás kategória megalkotásával egy átlátható rendszerben értékeltem a modelleket. Végül egy hazai körforgásos modellt alkalmazó vállalkozás vezetőjével készített mélyinterjúval támasztottam alá a korábban elhangzottakat.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az NI fejlődése az akvizíciók tekintetében
  Tőzsér, Tamás; Kovács, István; Fodor, Péter; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Napjainkat körbehálózza az ipar és a vele együtt járó verseny a piaci pozíciókért és vásárlókért. Ebben a vesszőfutásban az egyik ütőkártya a vállalatok felvásárlása, amellyel új technológiákra, új piacokra tehetnek szert a vállalatok, de akár versenytársakat is aknázhatnak ki. Dolgozatomban az NI-on keresztül bemutatom a nemzetközi tőkebefektetéshez kapcsolódó fontosabb fogalmakat, majd magát a vállalatot. Kitérek a cég első debreceni beruházására és annak körülményeire, majd a vállalat akvizícióit mutatom be. Célom a különbségek felkutatása az legrégebbi és a legfrissebb felvásárlások között. Rávilágítok a Optimal Plus felvásárlása körüli gazdasági helyzetre, illetve a COVID-19 egészségügyi világjárvány okozta intézkedéseket foglalom össze. Dolgozatom fő kérdése, hogy változott-e az NI szemléletet a felvásárlásokat tekintve az évek során, és ha igen akkor az milyen irányba mozdult el.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A kulturális és kreatív ipar online jelenlétének fontossága a vidék tekintetében
  Volf-Varga, Orsolya; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatomban a kulturális és kreatív ipar(KKI) alkotóit vettem vizsgálat alá, melyben óriási lehetőségek vannak. Kibontakozásához nem csupán a magyar vásárlók, de az alkotók nyitottságára is szükség van. Kutatási célom volt, hogy olyan információkat gyűjtsek, amelyek segítségével (ha nem is teljesen) pontos, de a körülményekhez képest reális képet kaphassak a kulturális és kreatív ipar értékesítési felületeiről a vidéki térségekben. Szeretném bebizonyítani, hogy a KKI számára is luxus lenne kihagyni az internetes világ által nyújtott lehetőségeket: termékek, szolgáltatások online népszerűsítését.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Kisgyermekes közösségi programok Szolnokon
  Hegedűs, Linda; Katonáné Kovács, Judit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  A dolgozat első fejezetében a közösség és a közösségfejlesztés témakörét járom körbe. A közösségi forma meghatározása évezredekre nyúlik vissza, de fontos megismerni, hiszen ez adja mindennek az alapját. Bemutatom a közösség legfontosabb jellemzőit és funkcióit. A közösségfejlesztés fogalmi ismertetése után annak nemzetközi és hazai kialakulását írom le. A közösségfejlesztés módszertanát segít megérteni az alapelvek, funkciók ismerete. Mivel a közösségi léthez hozzátartozik maga a helyszín, ahol közösségek összegyűlhetnek, ezért fontosnak tartottam ezek bemutatását is.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Rejtett gazdaság - az elégedetlenség burkolt formája
  Tulipánt, Krisztina; Czeglédi, Pál; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatom fő célkitűzése a rejtett gazdaság ismertetése mind makroökonómiai, mind mikroökonómiai szempontból. Kutatásom során azt vizsgáltam, hogy helytálló-e az a hipotézis, miszerint a társadalmi elégedettség kapcsolatban áll a rejtett gazdaság méretével.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  A kockázati tőke szerepe Magyarországon
  Lakatos, Péter; Futó, Judit Edit; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatom témájául a kockázati tőke bemutatását választottam, mind általános értelemben véve, mind a magyarországi viszonyokat előtérbe helyezve. Először a kockázati tőke kialakulásával és a fogalom teljes körű leírásával kezdek, majd ezt követi a kockázati tőke jelentősége a vállalkozások működésében, illetve alakulásában és a tulajdonositőke-bevonáson alapuló, külső finanszírozási formának, a jellemző tulajdonságainak ismertetése. A kockázati tőke jelentőségét és ugyanakkor egyre növekvő térhódítását bizonyítja, hogy mára már egyre kevesebb cég tudja elképzelni az életét, kockázati tőke nélkül. A jó növekedési képességű, technológia-orientált kisvállalatok számára a kockázati tőke jelenti a külső forrásból származó finanszírozás legfontosabb forrását minden olyan országban, ahol fejlett a tőkepiac, és annak részeként a kockázatitőke-iparág.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Gazdaságfejlesztés Debrecenben
  Veres, Boglárka; Kovács, István; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Magyarországon az utóbbi években egyre nagyobb teret kap a helyi gazdaságfejlesztés kérdése – a tudományos kutatásokban és a gazdaságpolitikai gyakorlatokban egyaránt. A globalizáció következményeként versenykényszer alakul ki a régiók között, ezáltal elengedhetetlen, hogy megtalálják a számukra megfelelő helyi gazdaságstratégiát. Mint ahogy minden településnek, úgy Debrecen városának is rendkívül fontos, hogy versenyképessé váljon nemzetközi, és regionális szinten egyaránt. A főnixmadár városa napról napra alakul át, így a téma aktualitása vitathatatlan tény. A dolgozat három fő fejezetből épül fel. Az első szakaszban a területfejlesztés, gazdaságfejlesztés közötti különbséget ismertettem. Az ezt követő részben, ami egyben dolgozatom központi egysége, megvizsgáltam, hogy kik vesznek részt a fejlesztési folyamatban Debrecenben. Mivel a dolgozatom az aktualitásokra koncentrál, így fontosnak tartottam az idén berobbant COVID-19 járvány megemlítését, hiszen ez a helyzet jelentős mértékben lassítja a fejlesztési folyamatok intenzitását.
 • TételKorlátozottan hozzáférhető
  Az egész világot érintő események rövid és hosszú távú hatása a turizmusra és a környezetre
  Szabó, Renáta Szilvia; Bauerné Gáthy, Andrea; DE--Gazdaságtudományi Kar
  Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy milyen hatása van az olyan, egész világot érintő eseményeknek, mint a terrorcselekményeknek vagy a koronavírus járványnak a környezetre és a turizmusra, mind hazai, mind nemzetközi téren. Felvázolom a turizmus, a terrorizmus és a környezet kapcsolatát általánosságban, majd konkrét példákon keresztül vezetem végig a témákat. Primer kutatásomban arra keresem a választ, hogy a pandémia jelenléte miképpen befolyásolja a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatóit utazási szokásaikat tekintve, illetve hogy hogyan befolyásolja a turisztikai desztinációkban bekövetkezett terrortámadások, valamint a koronavírus jelenléte az egyetemisták utazási hajlandóságát. Kutatásommal arra is választ szerettem volna találni, hogy vajon a világjárvány idején mennyire viselkednek környezettudatosan a debreceni Gazdaságtudományi Karra járó egyetemisták turisztikai célú utazásaik közben. Végül pedig arra szerettem volna választ kapni, hogy a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán hallgatói jogviszonyban álló fiatalok észlelnek-e bármilyen összefüggést a terrorcselekmények és a környezeti károk között.