Fogorvostudományi Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Általános Orvostudományi Kar

Fogorvostudományi Doktori Iskola
(vezető: Dr. Nánási Péter)

tudományág:
- klinikai orvostudományok

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 17)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  A monocita-makrofág differenciáció során adott dihidroretinol és a hemoxigenáz-1 hiányának hatása az efferocitózis folyamatára
  Vincze-Fige, Éva; Szondy, Zsuzsanna; Fige, Éva; Fogorvostudományi doktori iskola; Debreceni Egyetem::Fogorvostudományi Kar::Fogorvosi Biokémiai nem önálló Tanszék
  Az efferocitózis, mely során a fagocita sejtek eltávolítják a szervezetünkben elhalt sejteket, kulcsfontosságú a szöveti homeosztázis fenntartásában. Értekezésem első felében egy új retinoid, a dihidroretinol (DHR) hatásmechanizmusát vizsgáltam az efferocitózis során. Összegezve az eredményeket: a retinoidok elősegítik a pro-reparatív M2 makrofág populáció kialakulását a makrofág érés során, illetve fokozzák az efferocitózist azáltal, hogy indukálják a BMP-2 jelátvitelt a retinsav receptorok működésének szabályozásán keresztül. Kutatómunkám második felében a hemoxigenáz-1 (HO-1) efferocitózisban betöltött szerepét tanulmányoztam kétféle elhalt sejttípus felvétele során. Az alacsony hemtartalmú apoptotikus timociták oldható szignálokon keresztül, az adenilát-cikláz aktiválása nélkül fokozták a HO-1 kifejeződését a felvevő makrofágokban. A magas hemtartalmú eriptotikus vörösvértestek felvétele szintén fokozta a HO-1 kifejeződését, ám sejtfelvétel függő módon. Összességében az adatok alapján elmondható, hogy a HO-1 szükséges a magas hemtartalmú elhalt sejtek felvétele esetén a hem lebontásához, így a megfelelő bekebelezési folyamathoz, és általában hozzájárul az apoptotikus sejt közvetítette gyulladásgátló válasz kialakulásához az efferocitózis során.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Intracelluláris kalcium koncentráció-változások vizsgálata nyálmirigyben és vázizomban
  Skaliczki, Marianna; Almássy, János; Nánási, Péter; Fogorvostudományi doktori iskola; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar; Debreceni Egyetem::Általános Orvostudományi Kar::Élettani Intézet
  A PhD munkám két részre tagolódik: az első részében különböző klorokrezol sztereoizomerek vázizom típusú rianodin receptorra (RyR1) gyakorolt hatását vizsgáltam azzal a céllal, hogy közöttük megtaláljam a legspecifikusabb RyR1 agonistát, ami kísérletekben a koffein alternatívájaként szolgálhat. A másik részében Ca2+ -függő ioncsatornák plazma membránban való elhelyezkedését vizsgáltam parotis acinus sejtekben. Adataink felhasználásával egy új nyálszekréciós modellt alkottunk, amiben a Na+/K+ pumpák K+ -treabszorbeálnak a lumenből, miközben Na+ -t szekretálnak, ami részben kiváltja ahagyományos paracelluláris Na+ szekréciós útvonalat.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Fogászatban potenciálisan alkalmazható új szintetikus csontpótló anyagok vizsgálata
  Hegedűs, Viktória; Dezső, Balázs; Hegedűs, Viktória; Fogorvostudományi doktori iskola; Debreceni Egyetem::Fogorvostudományi Kar
  Munkánk során fogászati felhasználásra potenciálisan alkalmas szilika aerogél (AE) és b-trikálcium foszfát aerogél (b-TCP-AE) csontpótló anyagok sikeres előállitása történt. In vitro vizsgálatokkal kimutattuk, hogy a fenti anyagok nem mutatnak citotoxicitást, ugyanakkor képesek SAOS-2 sejtvonalban oszteoblasztos differenciációt indukálni. In vivo vizsgálatokat követően bizonyítottuk, hogy mindkét csontpótló, de különösen a b-TCP-AE képes prominens csontosodási folyamatot beindítani osszeokonduktív és osszeoinduktív módon. A szövettani-morfológiai eredmények arra utalnak, hogy mindkét mezoporózus csontpótló optimális “scaffolding”-gel, azaz vázképző tulajdonsággal rendelkezik. Vékony-csiszolat metszet készítéssel kapcsolatos kutatási eredmények szerint, az érdesített protonált üvegfelszín MDP tartalmú adhezív anyaggal biztosíthatja az eredményes keményszövetből vékony csiszolat készítését, akkor is, ha titán implantátumot tartalmaz. In our studies, silica aerogel (AE) and β-tricalcium phosphate aerogel (β-TCP-AE) could be produced successfully with optimal mesoporosous physico-chemical properties to be suitable as bone grafting materials, potentially useful in dentistry practices. Based on the in vitro experiments, these materials could induce the osteoblastic differentiation of immature osteosarcoma cell-lines. According to the in vivo experiments, the histopathological results proved that both the aerogel but even more the β-TCP aerogel could generate a reparative ossification by osteoconduction and osteoinduction. According to the morphology and histopathology, both the mesoporous AE and the β-TCP-AE grafts appear provide an optimal scaffold for bone defect’s repair. Based on the hard tissue section preparation, our results showed that the protonated glass surface with MDP adhesive could ensure the success in hard tissue preparation technique, even if contained other kinds of hard materials, like the titanium implant.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Nanohibrid és bulk-fill kompozit javítására alkalmazható univerzális adhezívek és kompozitok in vitro vizsgálata
  Martos, Renáta; Hegedűs, Csaba; Martos, Renáta; Fogorvostudományi doktori iskola; DE--Fogorvostudományi Kar -- Konzerváló Fogászat nem önálló Tanszék
  A gyanta bázisú kompozitok napjaink legmeghatározóbb tömőanyagai, melyek az elmúlt 50 évben jelentős fejlesztéseken estek át. Esztétikai és mechanikai tulajdonságaik optimalizálása a fogszövetekkel harmonizáló biomechanikai egységként funkcionáló restauráció kialakítását teszik lehetővé. A minimálinvazív koncepcióba illeszkedő mikromechanikai és kémiai kapcsolaton alapuló adhezív technika révén egyidőben megvalósulhat az egészséges foganyag maximális védelme és a maradék foganyag erősítése is. A monomerek polimerizációja következtében fellépő zsugorodás, a szuboptimális konverzió, a szerves és szervetlen komponensek arányának és összekapcsolásának problematikája azonban életidejüket korlátozza. Sikertelenségük, melynek két legfontosabb tényezője a törés és a szekunder kariesz ismételt beavatkozást tesznek szükségessé, mely lehet a restauráció teljes, vagy részleges cseréje. Ez utóbbit a kompozit javításhoz sorolhatjuk. A javítás lehetőségének feltételét a gyantában jelen lévő még reagálatlan monomerek jelenléte, az exponált töltőanyag felszínhez történő kémiai kapcsolódás, valamint a felszínkezelések által eredményezett retenció és mikromechanikai retenció biztosíthatja. Az anyagcsoport diverzitása miatt a garantált sikerességű kompozit javítási protokoll még nem ismert. Kutatásom során célkitűzésem a nanohibrid és bulk-fill kompozit javítási lehetőségeinek vizsgálata univerzális adhezívek és különböző felületkezelési módszerek alkalmazásával. A vizsgálatok korlátait figyelembe véve a következő megállapításokat tehetjük: 1. Nanohibrid (TEC) kompozit javítás során a homokfújás szignifikánsan magasabb nyírószilárdságot eredményez, mint az 500 grit szemcseméretig történő polírozás. 2. A homokfújt felszínen alkalmazott 10-MDP tartalmú univerzális adhezív (TBF II) eredményezte a legmagasabb nyírószilárdságot, ami így javasolt lehet a nanohibrid kompozit javítás esetén. 3. A homokfújt felszínen alkalmazott 10-MDP tartalmú univerzális adhezív (TBF II) nyírószilárdság értékei a pozitív kontroll nyírószilárdság értékeivel összemérhetőek. 4. Bulk-fill kompozitok (SDR, TECBF) javítása esetén a 10-MDP funkcionális monomert tartalmazó adhezívek (TBF II, SU) alkalmazása szignifikánsan magasabb szakításiszilárdságot eredményez. 5. A bulk-fill kompozitok (SDR, TECBF) viszkozitása nem befolyásolja a funkciós molekulát tartalmazó univerzális adhezívvel (TBF II, SU) történő javítás sikerességét. 6. Bulk-fill kompozitok (SDR, TECBF) szakítószilárdsága 10-MDP tartalmú univerzális adhezívvel (TBF II, SU) a pozitív kontroll szakítószilárdságával összemérhető. Advancement of adhesive technology and introduction of minimalinvasive concept resulted more conservative treatment modalities in restorative dentistry. In recent years there has been a paradigm shift towards the use of resin-based composites (RBCs) for the direct restoration of both anterior and posterior teeth. RBCs became the most popular restorative material of choice due to the improvements in their compositions and placement techniques resulting a well-balanced tooth-restorative biomechanical unit paralel with strenghtening the remaining tooth structure. However several drawbacks as polymerization shrinkage, limited degree of conversion and limitation in fracture strenght associated with reduced lifespan of resin based restorations in hostile oral environment. Fractures, secondary decay are the two main cause of failures leading to the replacement of restorations in everyday clinical practice. Nowdays a widely accepted protocol is the repair of failing restorations based on the micromechanical roughening of the surface, the presence of unreacted monomers and possibilities of chemical bonding to the exposed filler particles. Due to the diversity of RBCs ideal repair protocol still not exist. The aim of the study was to evaluate the effects of different surface treatment and conditioning methods on the repair bond strength of a nanohybrid and bulk fill resin composite material. Within the limitations of this study, the following conclusions can be drawn: 1. Nanohybrid composite (TEC) substrate treated with sandblasting yielded statistically higher bond strength values when compared to non-sandblasted polished up to 500 Grit substrate surfaces. 2. The use of sandblasting followed by the application of TBF II containing universal adhesive (TBF II) yielded the statistically highest repair bond strength values, suggesting that this repair protocol may be recommended to achieve the best outcome for nanohybrid composite repairs. 3. The bonding performance observed in nanohybrid composite (TEC) repairs treated with sandblasting and the 10-MDP containing universal adhesive system (TBF II) is comparable to the bond strength values of cohesive composites. 4. Bulk-fill RBC (SDR, TECBF) treated with universal adhesive systems containing a functional monomer 10-MDP (TBF II, SU) yielded statistically higher bond strenght values when compared to non-functional containing adhesive. 5. The viscosity of bulk-fill RBC (SDR, TECBF) does not influence repair bond strenght values, suggesting both low and high viscosity RBCs are amenable to successfull repair using functional monomers to achieve the best outcome. 6. The repair bond strenghts obeserved in bulk-fill RBC (SDR, TECBF) repairs treated with the 10-MDP containing universal adhesive systems (TBFII, SU) is comparable to the bond strenght values of cohesive RBCs.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  A krónikus gyulladások kialakulása és a nem megfelelő efferocitózis közötti kapcsolat vizsgálata két egérmodellben
  Sághy, Tibor; Szondy, Zsuzsa; Fogorvostudományi doktori iskola
  Apoptotikus mechanizmusok eredményeképpen naponta több milliárd sejt hal el az emberi szervezetben. Ezen elhalt sejtek eltakarítása kulcsfontosságú a szöveti homeosztázis fenntartásában, nem megfelelő működése viszont több patológiás folyamattal, krónikus gyulladásos betegséggel hozható összefüggésbe (pl. autoimmunitás, 2-es típusú diabétesz és az elhízás). Az elmúlt évtizedekben az elhalt sejtek eltakarításáról kialakult látásmódunk nagyban kiszélesedett. Jelentős számú közlemény született, amely az efferocitózis összetett jelátviteli folyamatait tárta fel. Ennek ellenére számos eleme még mindig ismeretlen maradt. Disszertációmban az elhalt sejtek eltakarításának zavarát és a zavar patológiás következményeit vizsgáltam két knock out (TG2 hiányos, illetve RetSat hiányos) egértörzsben.