Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola

Állandó link (URI) ehhez a gyűjteményhez

Bölcsészettudományi Kar

Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola
(vezető: Dr. Bárány Attila)

Bölcsészettudományi doktori tanács

D50

tudományágak:
- Történelemtudományok
- Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

Doktori programok:

 • Történelem
  (programvezető: Dr. Papp Klára)
 • Néprajz
  (programvezető: Dr. Bartha Elek)

Böngészés

legfrissebb feltöltések

Megjelenítve 1 - 5 (Összesen 157)
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Válsághelyzet Kelet-Magyarországon 1918-1919-ben. Hadtörténeti, helytörténeti és jogtörténeti aspektusok
  Szilvássy, Zoltán; Barta, Róbert; Történelem és néprajz doktori iskola; Debreceni Egyetem::Bölcsészettudományi Kar::Történelmi Intézet
  A disszertáció műfaji (helytörténet, hadtörténet, jogtörténet) determináltsága jórészt a felhasznált forrásokat (döntően publikált forráskiadványok formájában) és a szakirodalmat is meghatározza. Minden fejezet esetében áttekintettem a vonatkozó korábbi szakirodalmat is és kísérletet tettem azok megállapításait összhangba hozni az újabb kutatásokkal. A dolgozat átfogóan foglalkozik a Székely Hadosztály harcaival a mai Kelet-Magyarország területén, az új politikai berendezkedéssel Hajdú-Biharban, elsősorban Debrecenben és Hajdúnánáson, a magyarországi tanácshatalom büntetőpolitikájával, az új politikai berendezkedés jogalkotásával, jogi intézményrendszerével, politikai nyomozó testületeivel és titkosszolgálatával. A doktori értekezés hadtudományi, jogtudományi és történettudományi (helytörténeti) kutatásokat is magában foglal. Ebbe a tekintetben részben összegezni kívántam a régebbi és újabb szakirodalom megállapításait (a tematikus fejezetek szintjén), részben megpróbáltam rámutatni a vonatkozó történeti források és szakirodalom súlypontjaira. A Székely Hadosztály korabeli tevékenységével, Erdélyt védő harcaival, a katonai alakulat megítélésével és politikai szerepével a korabeli források és szakirodalom ugyanúgy szubjektív és politikai motivációktól (revízió, bolsevizmus ellenesség) áthatva írt, mint az 1945 és 1990 között megjelent történeti munkák (marxizmus, internacionalizmus). Az újabb értékelések már azt is hangsúlyozzák, hogy a magyarság emlékezetében fájó emlékként élt a román intervenciós hadsereg 1919. évi megszállása. Erőszakos rekvirálások, rablások, internálások, gyilkosságok, totális pusztítás szegélyezte az utat amerre a román hadsereg járt. Az új politikai berendezkedés regionális jellegzetességeit célzó kérdésfelvetésemmel kapcsolatban hangsúlyozandó, hogy az ország 1918 őszétől 1919 nyaráig tartó politikai, gazdasági és katonai válságát a kelet-magyarországi régió szinte teljes mértékben „leképezte.” A Tanácsköztársaság polgári elhárításával, politikai nyomozó osztályával, valamint a rendszer büntető jogrendjével, büntető eljárásával, azok intézményeivel, jogszabályaival és működésével foglakozó jogtörténeti tárgyú fejezetekhez kapcsolódó tézis tekintetében világosan látszik, hogy az új politikai berendezkedés ezen a téren is szakítani kívánt a régi joggyakorlattal. Ez azonban nem igazán sikerült, mert a forradalmi jogrend teljes kiépítésére, működtetésére és megszilárdítására nem volt elég idő. Ráadásul a rendszer ezt a területet alapvetően politikai, ideológiai céljaira használta, de többnyire következetlenül, hiszen a jogi apparátusba került új személyek többnyire képzetlenek voltak, a régi megmaradt jogi garnitúra tagjai pedig sokszor szakmai tisztességből szabotálták a forradalmi törvénykezést. Noha a Tanácsköztársaság teljes jogi struktúráját áthatotta a forradalmi terror, mégis a jogalkotás, a törvények és rendeletek végrehajtása és a bíráskodás számos esetben ad hoc jellegű és következetlen volt, mert a rendszer irányítói attól tartottak, hogy a népszerűtlen bírói döntések tovább erodálják a tanácshatalom amúgy sem széles társadalmi támogatottságát és népszerűségét. / The genre of the dissertation (local history, military history, legal history) determines to a large extent the sources used (mostly in the form of published source publications) and the literature. For each chapter, I have also reviewed the relevant previous literature and attempted to bring their findings into line with recent research. The thesis deals comprehensively with the struggles of the Székely Division in the territory of present-day Eastern Hungary, the new political establishment in Hajdú-Bihar, especially in Debrecen and Hajdúnánás, the criminal policy of the Hungarian council power, the legislation, the legal institutions, the political investigative bodies and the secret service of the new political establishment. The doctoral thesis includes research in military science, law and history (local history). In this respect, I have partly sought to summarise the findings of the older and more recent literature (at the level of thematic chapters) and partly tried to point out the main points of emphasis in the relevant historical sources and literature. The contemporary sources and literature on the activities of the Székely Division, the battles defending Transylvania, the perception of the military corps and its political role were as subjective and politically motivated (revisionism, anti-Bolshevism) as the historical works published between 1945 and 1990 (Marxism, internationalism). More recent evaluations also emphasise that the 1919 occupation of the Romanian interventionist army is a painful memory in the memory of Hungarians. Violent requisitions, robberies, internments, murders and total destruction lined the paths of the Romanian army. In my questioning of the regional characteristics of the new political order, it should be stressed that the political, economic and military crisis of the country from the autumn of 1918 to the summer of 1919 was almost entirely "mapped" in the Eastern-Hungarian region. With regard to the thesis related to the chapters on legal history dealing with the civil defence of the Soviet Republic, the political investigative department, and the criminal legal system, criminal procedure, their institutions, legislation and functioning of the regime, it is clear that the new political establishment wanted to break with the old legal practice in this area as well. However, this did not really succeed, because there was not enough time to fully establish, operate and consolidate the revolutionary legal order. In addition, the regime used this area essentially for political and ideological purposes, but mostly inconsistently, since the new members of the legal apparatus were mostly unqualified, and the members of the old legal establishment often sabotaged revolutionary lawmaking out of professional integrity. Although the entire legal structure of the Soviet Republic was permeated by revolutionary terror, the legislation, the implementation of laws and decrees and the judiciary were in many cases ad hoc and inconsistent, because the system was not properly established.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Három generáció a Mailáth család történetében
  Nagy, Bettina; Jeney-Tóth, Annamária; Történelem és néprajz doktori iskola; Debreceni Egyetem::Bölcsészettudományi Kar::Történelmi Intézet
  A Mailáth család 17. és 19. század között élt családtagjairól rövidebb életrajzi munkák már napvilágot láttak, azonban a Mailáth nemzetség józsefi ágának viszonylag teljes történetének bemutatására mindezidáig nem került sor. Ez azért is meglepő, hiszen a család tagjai, tudásuk és műveltségük által nagyon hamar felemelkedtek az arisztokrácia köreibe, emellett pedig a Magyar Királyságban is meghatározó szerepet betöltő, az ország irányításában is fontos tisztségekhez jutottak. Értekezésünk célja, hogy egy igazán sikeres és tehetséges, eddigi kutatásaink fényében egy alacsonyabb társadalmi csoportból feltörekvő, nagy ívű karriereket befutó famíliának a bemutatása, nevezetesen a Mailáth család életének főbb mozzanatainak reprezentálása. Minden család őriz valamilyen históriát. Ezeket a történeteket az egyéni életutak, sorsok, sőt néha csalódások alakítják. Nem volt ez másként a Mailáth család történetében sem. Értekezésünk három tudományos kérdéskört céloz meg; Elsőként arra teszünk kísérletet, hogy bemutatjuk a Mailáth család első ismert ősét, Mailáth Miklóst és utódainak életrajzi adatait. Bemutatjuk az ősapa, Mailáth Miklós birtokait, fontosabb ügyeit és bevételeit. Fiai, Mailáth Tamás és Boldizsár életútja a bemutatott rövid életrajzaik által tükrözik a korszak nemesi társadalmának főbb irányvonalait. Mindemellett kitértünk Mailáth Klára életrajzi adataira is, aki elsőként szerzett bárói rangot felmenői között. Az életrajzok bemutatását követően a Mailáth család első generációja házassági stratégiájának alakulását vizsgáltuk meg. Dolgozatunk második nagyobb terjedelmű részét a Mailáth család józsefi ágának bemutatására szenteltük. Mailáth II. József a grófi cím megalapozója lesz, karizmatikus személyisége által még impozánsabb karrierutat jár be, mint felmenői, nevezetesen dédapja, Mailáth Miklós. Másodszor igyekszünk a józsefi ághoz kapcsolódó családtagok birtokviszonyait és kapcsolati hálóját végig nyomon követni a 17. és a 19. század során. Női élettörténetek is helyt kaptak dolgozatunkban. Elsőként Mailáth Angelika grófnő hajadon életének momentumai és Mailáth Mária özvegyi éveinek nehézségei mind-mind gazdagítják az egyéni sorsok történetét. Mindezek után bemutattuk a családtagok 17. és 19. század során kötött házasságait, röviden elemezve a rokon családokat. Utolsó sorban pedig ismertettük a Mailáthok Zemplén vármegyében betöltött szerepét, a legnagyobb Mailáth-domínium létrejöttének körülményeit. / Our thesis aims to present a genuinely successful and talented family, which, in the light of my research, emerged from a lower social group and had a very distinguished career the life of the Mailáth family. Of course, every family has a history, and a family's history is shaped by an individual's journeys, destinies and disappointments. And this was no different for the Mailáth family. Shorter biographies of the members of the Mailáth family who lived between the 17th and 19th centuries have already come to light. However, a relatively complete history of the family has not yet been presented. This is surprising since the family members, through their knowledge and education, rose very quickly to the ranks of the aristocracy and to positions of importance in the Kingdom of Hungary, which were also crucial in the country's governance. Our thesis aims at three scientific questions; First, we will try to present the biographical data of the first known ancestor of the Mailáth family, Miklós Mailáth, and his descendants. We present the estates, important affairs and income of the ancestor, Miklós Mailáth. His sons, Tamás Mailáth and Boldizsár Mailáth, reflect the main tendencies of the noble society of the time through their brief biographies. In addition, we covered the biographical data of Klára Mailáth, who was the first of her ancestors to reach the rank of baron. After presenting the biographies, we examined the evolution of the marriage strategy of the first generation of the Mailáth family. The second, larger part of our thesis was devoted to the presentation of the Józsefi branch of the Mailáth family. Mailáth II. József will be the founder of the title of count, who, due to his charismatic personality, will follow a more impressive life path than his ancestors, his great-grandfather, Miklós Mailáth. Secondly, we try to trace the property relations and network of relationships of the family members connected to the Józsefi branch between the 17th and 19th centuries. We also accepted women's life stories in our thesis. Above all, the moments of Countess Angelika Mailáth's unmarried life and the difficulties of Mária Mailáth's widowed years all enrich the history of individual destinies. And last but not least, we explained the role of the Mailáth’s in Zemplén County, the circumstances of the creation of the largest Mailáth domain.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Déri Frigyes Antik hagyatékának gyűjtés- és gyűjteménytörténete
  Kovács, József Dénes; Gesztelyi, Tamás; Történelem és néprajz doktori iskola; Debreceni Egyetem::Bölcsészettudományi Kar::Történelmi Intézet
  PhD-disszertációm elkészítése során arra vállalkoztam, hogy Déri Frigyes Antik gyűjteményét, mely az ókortudomány egyik legjelentősebb magyarországi tárgyforrás-csoportjának számít, a történelemtudomány és a muzeológia eszközeivel rendszerezzem, feldolgozzam és digitálisan rögzítsem. Dolgozatomban az elérni kívánt eredményeket a következő pontokban jelöltem ki: 1) Az Antik Gyűjtemény gyűjtés- és gyűjteménytörténetének lehetőség szerinti teljes bemutatása múzeum- és kultúrtörténeti szempontból. 2) Olyan kutatásmódszertan kialakítása, melynek alkalmazásával később a teljes Déri-hagyaték történetét fel lehet dolgozni. 3) Egy új, modern katalógus létrehozása, ami tartalmaz minden eddig megjelent, a műtárgyakra vonatkozó tudományos megállapítást, felhasználja az adattári és levéltári kutatások eredményeit, bemutatja a legújabb tárgyfotókat és dokumentálja az elvégzett gyakorlati muzeológiai munkát. 4) A gyűjteménnyel kapcsolatos muzeológiai hiányosságok felszámolása. Munkám során a következő, a dolgozat felépítését is meghatározó kérdésekre kerestem a választ: Hogyan jön létre egy nemzetközileg is jelentős Antik gyűjtemény? Milyen lehetőség volt a létrejött kollekció bemutatására? Mi volt a sorsa a gyűjteménynek? Hogyan viszonyult a 20. századi múzeumi szakmai közeg az Antik gyűjteményhez? Milyen lehetőségek voltak az anyag tudományos kutatására és feldolgozására? Milyen eszközei vannak a mai muzeológiának, mint segédtudománynak az ókortudományi kutatások támogatására? Az előkészítő munka folyamán több olyan írott forrást és dokumentumot sikerült felkutatni, melyek információgazdagságukkal jelentős mértékben meghatározták a későbbi dolgozat tudományos tartalmát. Az írások rendkívüli múzeum- és helytörténeti értékkel bírnak, mégis csak a legszűkebb körben ismertek, teljes feldolgozásuk pedig a mai napig nem történt meg. Ide tartozik Déri Frigyes Vásárlási Naplója, személyes levelezése és saját használatú Katalógusa; valamint a múzeum korábbi igazgatójának és krónikásának, Sőregi Jánosnak Debreceni Naplója. Ezeket az írásokat, valamint a dolgozat megírásában betöltött fontos szerepüket dolgozatomban részletesen bemutatom. Bízom benne, hogy a szükséges mélységű gyűjtés- és gyűjteménytörténeti vizsgálatok elvégzése és a feltárt adatok megfelelő rendszerezése után sikerült olyan dolgozatot létrehoznom, mely hozzájárulhat a magyarországi kulturális örökség múltjának feltárásához. / The aim of this PhD thesis, is to process, categorize and digitize the Antique collection of Frigyes Déri, which is one of the most significant source in the study of ancient history in Hungary. The desired results of the thesis were determined as follows: 1) To present the collection and acquisition history of the Antiquity Collection to the fullest extent possible from a museum and cultural historical standpoint. 2) To develop a research methodology, using which the history of the entire Déri legacy can be studied. 3) To create a catalog that contains all published scholarly references to the pieces, uses the results of the archive data studies, presents the latest photographs of the pieces and documents the practical museological work. 4) To eliminate any museological shortcoming regarding the collection During the work, the main objective was to find answers to the following structure defining questions: How an internationally significant antiquity collection is created? What options were available to display the collection? What happened to the collection? What was the attitude towards the antiquity collection within the 20th century museological scene? What options were available to research and study the collection? What tools does museology as a complementary discipline have to support the research of ancient history? In the preparation phase, many written sources and documents were discovered that would later shape the content of this thesis. These documents have incredible value from a local historical and museum historical standpoint. Despite this fact, they are still not widely known and have not been fully researched to this day. Some of these documents are the purchase log of Frigyes Déri, his personal correspondence and the diary of former director János Sőregi. These documents and their important roles are fully shown and substantiated in the thesis. After conducting a sufficiently deep collection and acquisition historical analysis and properly categorizing the discovered data, the result is hopefully a thesis that contributes to the researches into the history of Hungarian cultural heritage.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Vallási és felekezeti közösségek működése lokális és regionális színtereken
  Simárszki, Ádám; Bartha, Elek; Történelem és néprajz doktori iskola; Debreceni Egyetem::Bölcsészettudományi Kar::Néprajzi Tanszék
  A disszertáció a vallási és felekezeti közösségek működését lokális és regionális színtereken vizsgálja. Az identitásformákat és a görögkatolikus szokásvilágot, valamint az itt élők jellegzetes életmódját egy jól körülhatárolható területen a sajópálfalai esperesi kerületben tanulmányoztam. Az értekezés a görögkatolikus ruszin közösségek hagyományainak és identitásának komplex vizsgálata a sajópálfalai esperesi kerületben. A vizsgálat a központi területekre fókuszál, mivel ezen a területen viszonylag homogén görögkatolikus ruszin szokások lelhetők fel és mind a mai napig, ha kisebbségben, is de egy tömbben ruszin származású emberek élnek. A disszertációban az alábbi kérdések megválaszolását tűztem ki célul: Milyen szerepe van a görögkatolikus egyháznak az identitás építésében, új közösségek létrejöttében? Milyen stratégiákat alkalmaz az egyház annak érdekében, hogy fennmaradjon a görögkatolikus közösség? Miért épülnek vissza a keleti elemek ezeken a részben görögkatolikus településeken? Miért maradtak meg egyedi szokások a településeken? Milyen hagyományok maradtak meg? Milyen kapcsolatrendszer fűzi össze a településeket? Hogyan működnek a helyi közösségek? Hogyan működik az identitástudat a közösség tagjai között? A házasság, a rokonsági kapcsolatok milyen döntésekben befolyásolják az egyént? Milyen szerepe van a görögkatolikus egyháznak az identitás építésében és milyen szerepe van az intézmények megszüntetésének ezen identitás leépülésében? Hogyan fogadja a közösség mindezt? A néprajzi-antropológiai elemzés a ruszinok történetének és a görögkatolikus közösségek bemutatásával kezdődik, a tágabb történeti összefüggésrendszer megismertetését célozva. Ezt követően térek rá az etnikai identitás és a vallás kapcsolatának szisztematikus elemzésére, valamint a helyi szokások és életviteli stratégiák ismertetésére. A helyi közösségek egymáshoz való viszonyai, a társadalmi környezet meghatározó hatása az elmúlt háromszáz év eseményeire, valamint az etnikai különbözőség hangsúlyos szerepének megmutatása egyaránt elengedhetetlen a folyamatok megértéséhez. Ezért kutatásom egyszerre irányult a történeti folyamatok (diakronikus) és a jelen viszonyainak (szinkron) feltárására. / The dissertation examines the functioning of religious and denominational communities in local and regional stages. I studied the forms of identity and the Greek Catholic customs, as well as the typical way of life of the people living here in a well-defined area in the decanal district of Sajópálfala. The topic of the research is the complex study of the traditions and identity of the Greek Catholic Ruthenian communities in the decanal district of Sajópálfala. The study focuses on the central areas, mainly the center, Sajópálfala, whereas relatively homogeneous Greek Catholic Ruthenian customs can be found in this area and to this day, although in a minority, people with Ruthenian origins live in an array. In the dissertation I aimed to answer the following questions: What is the role of the Greek Catholic Church in building identity and creating new communities? What strategies does the church use in order to survive the Greek Catholic community? Why are the eastern elements rebuilt in these partly Greek Catholic settlements? Why did unique customs remain in the settlements? What traditions have survived? What kind of relationship system connects the settlements? How do local communities work? How does identity consciousness work among community members? In what decisions does marriage and kinship affect the individual? What is the role of the Greek Catholic Church in the construction of identity and what is the role of the abolition of institutions in the degradation of this identity? How does the community respond to all this? The ethnographic-anthropological analysis begins with a presentation of the history of the Ruthenians and the Greek Catholic communities, with the aim of acquainting them with the context of history. Then, I turn to a systematic analysis of the relationship between ethnic identity and religion, and to the description of the local customs and lifestyle strategies. The interrelationships of local communities, the decisive influence of the social environment on the events of the last three hundred years, and the demonstration of the emphatic role of ethnic diversity are all essential for understanding the processes. Therefore, my research focused on the exploration of historical processes (diachronic) and present relations (synchronous) at the same time.
 • Tétel
  Szabadon hozzáférhető
  Tudományágak találkozása mentén: Vámospércs városiasodási folyamatának bemutatása 1990-2019 között
  Sándor , Vivien; Keményfi, Róbert; Történelem és néprajz doktori iskola; Debreceni Egyetem::Bölcsészettudományi Kar::Néprajzi Tanszék
  Kutatásomat 2016-2019 között végeztem a Hajdú-Bihar megyében, a Nyíradonyi járásban, a magyar-román határtól mintegy 10, Debrecentől 20 kilométerre található, közigazgatásilag városi jogállású Vámospércsen. Vámospércs városiasodási folyamatának feltárása, leírása, illetve társadalmi-településnéprajzi ok-okozati vizsgálata volt a fő célom. A terepen való tartózkodások alkalmával, valamint a kutatási anyagok szintetizálásánál szembenéztem a jelenkutatás nehézségeivel, így az új kutatási modellben, tematikákra és kutatási szeletekre osztottam fel magát a kutatás tárgyát a városiasodást. Intézményesülés, infrastruktúra, gazdaság, mezőgazdaság, ipar, településnéprajz, kulturális élet, társadalmi csoportok alkották a kutatás fő irányvonalát. A kutatási szeletek között megkerestem azokat a relációkat, amelyek végül egésszé teszik a városiasodott település képét. A kutatás idődimenziója keresztmetszeti, az 1990-2019 közötti folyamatokat rögzítettem. A néprajztudomány kutatási módszertanainak széles skáláját alkalmaztam: félig strukturált mélyinterjú készítés, mentális térképezés, kérdőív készítése, eseményeken, rendezvényeken és a város hétköznapjaiban a résztvevői megfigyelés. Segítségül hívtam társtudományok kutatási eredményeit is, így a társadalomföldrajz terminusai és kutatásai alkották a saját kutatásom alappilléreit. Nemcsak interjúk, vagyis szöveges forrásokra hagyatkoztam, hanem térképekre és fotókra egyaránt. A legszembetűnőbb változásokat ezek a források és kutatási eszközök produkálták. Végeredményében Vámospércs mind közigazgatásilag, mind intézményi és infrastrukturális szempontból városiasodott, a különböző szektorok (agrár, ipar, szolgáltatói, gazdasági) mindegyik magas fejlettségi szinten megtalálható a településen. Kulturális körképére igaz az, hogy az alulról szerveződő csoportok és civil kezdeményezések adják a kulturális élet magját és gyökerét, elsősorban ők az aktív résztvevői a város szellemei életében. Ugyanakkor kívülről van egy mesterséges kultúraépítés, amibe beletartozik az identitás irányvonalának meghatározása, illetve azok a kulturális tényezők, amelyek együttesen alkotják Vámospércs szellemi és kulturális értékeit. / I conducted my research between 2016-2019 in Hajdú-Bihar county, Nyíradony district, in Vámospércs, which is administratively a town and is located approximately 10 kilometers from the Hungarian-Romanian border and 20 kilometers from Debrecen. My main goal was the exploration and description of the urbanization process of Vámospércs, as well as the socio-settlement ethnographic investigation. During the stays in the field, as well as when synthesizing the research materials, I faced the difficulties of current research, so in the new research model, I divided the research subject of urbanization into themes and research sections. Institutionalization, infrastructure, economy, agriculture, industry, settlement ethnography, cultural life, social groups formed the main direction of the research. Among the pieces of research, I looked for the relationships that ultimately make the picture of the urbanized settlement whole. The time dimension of the research is cross-sectional, I recorded the processes between 1990-2019. I used a wide range of ethnographic research methodologies: semi-structured in-depth interviews, mental mapping, questionnaires, participant observation at events and the everyday life of the city. I also used the research results of related sciences for help, so the terms and research of social geography formed the cornerstones of my own research. I relied not only on interviews, textual sources, but also on maps and photos. The most noticeable changes were produced by these sources and research tools. As a result, Vámospércs has become urbanized both administratively and from an institutional and infrastructural point of view, the various sectors (agricultural, industrial, service, economic) can all be found in the settlement at a high level of development. It is true to its cultural landscape that grassroots groups and civil initiatives provide the core and root of cultural life, they are primarily active participants in the life of the city's spirits. At the same time, there is an artificial cultural construction from the outside, which includes the determination of the direction of identity, as well as the cultural factors that together form the intellectual and cultural values of Vámospércs.